Grįžti į planų pasirinkimą

Paslauga: Bronze planas (Cloud Mining)


Galingumas

1


TH/S
Kaina

399,00


EUR
Išlaikymo mokestis

0.3


EUR/diena
Sutartis:

 PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS


MB “Programų sprendimai”, įm.kodas: 304418651, esanti adresu Švitrigailos g. 11K-109 Vilnius, toliau vadinama Paslaugų teikėju, viena šalis, ir kita šalis vadinama Paslaugų gavėju, toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):


I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Kliento užsakymą suteikti Klientui kriptovaliutų kasimo kompiuterių nuomą (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti.

II DALIS. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas tokia tvarka ir terminais: Paslaugų teikimo laikotarpis: *neterminuotas
Suteikiama kasimo galia: 1 TH/s
3. Išlaikymo mokestis: 0.3 Eur /d.
4.Kasamos kriptovaliutos: Bitcoin ir Bitcoin Cash
5. Paslaugos pradedamos teikti paslaugų gavėjui, po gauto apmokėjimo už kriptovaliutų kasimo kompiuterių nuomą.

III DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
    1.1. teikti Paslaugas rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.
    1.2. nedelsiant raštu informuoti Klientą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas. 
    1.3. Klientui pateikti išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos, išskiriant konkrečias Paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su paslaugų teikimu susijusią informaciją. 
1.4. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas. 
1.5. pasitelkti trečiuosius asmenis tik iš anksto gavęs raštišką Kliento sutikimą.

2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
2.1. Paslaugų teikėjui ketinant ar teikiant Paslaugas bendradarbiauti su pastaruoju bei sudaryti jam visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti.
2.2. Paslaugų teikėjui suteikti visą informaciją bei dokumentus, kurie yra būtinos Paslaugoms teikti.

3. Nė viena šalis neturi teisės perleisti trečiajai šaliai visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.


IV DALIS. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

1. Paslaugų teikėjas teikia Paslaugų gavėjui Paslaugas už tokią kainą (toliau – Prekių kaina): 399 EUR. Šioje Sutarties dalyje nurodyta Paslaugų kaina yra galutinė, kartu į ją įskaitant ir visus mokesčius (pridėtinės vertės ir kt.).    

2. Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas Paslaugų gavėjui, įsipareigoja pastarajam pateikti sąskaitą Paslaugų suteiktai sumai (toliau – Sąskaita) bei Ataskaitą apie suteiktas Paslaugas. 

3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugų Tiekėju už gautas Paslaugas.


V DALIS. SANKCIJOS UŽ SUTARTIES NUOSTATŲ NESILAIKYMĄ

1. Šalims ar vienai iš šalių pažeidus kitas šios Sutarties sąlygas yra taikomos tokios sankcijos: sutarties nutraukimas.


VI DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 18 mėn.

2. Sutartis gali būti nutraukta, Paslaugų gavėjo teikimu, per 14 d.d. nuo sutarties sudarymo dienos, nurodant svarias priežastis, (paslaugų teikėjas pasilieka teisę negrąžinti įmokos, jeigu nenurodama konkreti ir svari priežastis). Įmoka yra grąžinama per 5 d.d. į nurodytą sąskaitą. 
Jeigu sutartis nutraukiama praėjus 14 d.d. nuo sutarties sudarymo dienos,  paslaugų teikėjas pasilieka teisę nuo paslaugų gavėjo įmokos nuskaityti 10% ir įmoką grąžinti per 5 d.d.
Visos kriptovaliutų lėšos, (už einamąjį mėnesį), sukauptos iki sutarties nutraukimo dienos, nėra grąžinamos.

* 3. Sutartis gali būti nutraukta, Paslaugų teikėjo teikimu, jeigu kasimas nėra pelningas. Sutartis nuo apmokėjimo momento Paslaugų teikėjo yra priskiriama konkrečiam įrenginiui. Jeigu priskirtas įrenginys negali būti eksplotuojamas, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti sutartį. Paslaugų teikėjas įsipareigoja įspėti Paslaugų gavėją likus 2 kalendorinėms dienoms, iki Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo.

 

VII DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą. 

2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

3. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Paslaugų teikėjui, kitas – Paslaugų gavėjui.  


VIII DALIS. REKVIZITAI

 

Paslaugų teikėjo rekvizitai:

 

MB “Programų sprendimai”, įm.kodas 304418651, Švitrigailos g. 11K-109 Vilnius.  

Kontaktinė informacija: +37068264218, [email protected]

Paslaugų teikėjo vardu šią sutartį pasirašė:

 

Generalinis direktorius 

Karolis Kirkliauskas

 

Kontaktinė informacija

El. paštasVardas PavardėTel. numerisAdresasGimimo data